Plovdiv City

   Пловдив, разположен на р.Марица, е втория по големина град на България. Уникалното му местоположение на този древен кръстопът е допринесло за силното културно и политическо влияние от страна на източните и западните цивилизации върху него, но въпреки това той запазва изключителната си кутурна идентичност. По-стар и от най-старите градове на света като Рим, Атина, Картаген или Константинопол, почти съвременник на древна Троя, Пловдив е град, построен върху останките на много предишни градове, и култура, развила се от наследството на много предходни култури. Пловдив е живописен град, с много паркове и градини, музеи и археологически паметници. Старата му част, наречена Стария град, с възрожденски къщи от XVIII и XIX век, представлява един внушителен музей на открито, разположен върху Трихълмието на древния Тримонциум. Една от най-забележителните гледки на града се намира там - Античния театър, на който и днес се провеждат концерти и постановки на открито.

   Пътуванията на червени фенове за мачове на любимия отбор от Пловдив към всички градове в страната е имало много преди създаването на нашия фен клуб. В нашия град винаги е имало фенове на най-великия футболен клуб в света. Повечето момчета и момичета от Torcida Plovdiv са ходели самостоятелно или на малки групи по мачове доста преди раждането на сегашната организация, която за момента е е една от най-стабилните в България. От тези отделни пътувания по влаковете тръгва нашето приятелство, което се свързва и с раждането на Torcida Plovdiv. Така се стигна до 1999 година, през която се учреди Torcida Plovdiv.Като всяко начало и нашето беше трудно, но огромната ни любов към ЦСКА ни даде силите да успеем и 4 години по-късно да имаме отлична фен-организация, която спокойно може да се конкурира и с най-силните фен клубове в София. В останалите части на страната няма по-силни фенски организации от Torcida Plovdiv. Нашият клуб се отличава и с много добра фен-колекция, включваща тениски, суитчери, шалове и лепенки, всички с логото на Torcida Plovdiv.

Plovdiv, located on the Maritsa River, is the second largest city of Bulgaria. The unique location of this ancient crossroads contributed to the strong cultural and political influence of eastern and western civilizations on it, but nevertheless it retains its exclusive culture identity. Older and of the oldest cities in the world as Rome, Athens, Carthage and Constantinople, almost Eyewitness of ancient Troy, Plovdiv is a city built on the remains of many previous cities, and culture, developed a legacy of many past cultures. Plovdiv is a picturesque city with many parks and gardens, museums and archaeological monuments. The old part, called Old Town, with Renaissance houses of XVIII and XIX century, is a significant outdoor museum, located on the Three Hills of ancient Trimontium. One of the most striking sights of the city is located there - Ancient Theater, which today are held concerts and performances in the open.

    Journeys of red fans for games of your favorite team from Plovdiv to all cities in the country had a long before the creation of our fan club. In our city has always been a fans of the great football club in the world. Most boys and girls from Torcida Plovdiv visits alone or in small groups rather games before the birth of the current organization, which currently is one of the most stable in Bulgaria. Of these individual trips by train departs our friendship, which is associated with the birth of Torcida Plovdiv. So it was 1999, during which it set up Torcida Plovdiv. As each home and we were difficult, but our immense love for CSKA gave us the power to succeed and 4 years later to have an excellent fan-organization that can safely compete with the strongest fan clubs in Sofia. In other parts of the country has no greater fan organizations from Torcida Plovdiv. Our club is distinguished and very good fan-collection, including T-shirts, suitcheri, scarves and patches, all with the logo of Torcida Plovdiv.